10.02.2012

Merkez Av Komisyonu Kararları 2012

2011-2012 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları
Karar Tarihi :14.06.2011
Karar No: 10
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.
MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ve raporlar ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2011-2012 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 1- Bu kararda geçen(1):
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü:İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
f) Hayvan:Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,
g) Yaban hayvanı:Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),
h)Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),
ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
k) Genel avlak:Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,
n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,
p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,
r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,
ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle vebasitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,
t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,
ü) Canlı mühre:Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,
v) Pompalı tüfek:El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,
y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,
z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,
aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,
dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
ğğ)Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,
hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,
jj) Bek avı:Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,
kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,
mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla(avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,
oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını, bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),
öö) Üretme yeri:Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,
pp)Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,
rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler, Avlanma Süreleri ve Günleri
MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.


Tablo-1:Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri
KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ
AVLANMA BÖLGESİ

I. Grup Kuşlar
Bıldırcın ve üveyik avı
II. Grup Kuşlar
Kum kekliği, kınalı keklik ve kaya kekliği avı
(Sadece Erzurum, Erzincan, Yozgat, Adıyaman, Kars, Kırşehir, Sivas, Çorum, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Van, Iğdır, Ardahan, Elazığ, Muş ve Bitlis illerinde çil kekliği avı)
BaşlangıcıBitişiBaşlangıcıBitişi
Ege13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
D. Akdeniz13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
B. Akdeniz13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
Marmara13.08.201127.11.2011YASAKYASAK
İç Anadolu13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
Doğu Anadolu13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
D.Karadeniz13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
B.Karadeniz13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012
G.D. Anadolu13.08.201127.11.201115.10.201129.01.2012

AVLANMA
BÖLGESİ
III. grup Kuşlar
Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz, karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı


IV. grup Kuşlar
Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı

BaşlangıcıBitişiBaşlangıcıBitişi
Ege15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
D. Akdeniz15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
B. Akdeniz15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
Marmara15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
İç Anadolu15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
D. Anadolu15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
D.Karadeniz15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
B.Karadeniz15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
G.D.Anadolu15.10.201126.02.201213.08.201126.02.2012
MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ
AVLANMA BÖLGESİ1. grup Memeliler
Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı
II. grup Memeliler
Yaban domuzu ve çakal avı
BaşlangıcıBitişiBaşlangıcıBitişi
Ege15.10.201129.01.201213.08. 201126.02.2012
D. Akdeniz15.10.201129.01.201213.08. 201126.02.2012
B. Akdeniz15.10.201129.01.201213.08. 201126.02.2012
Marmara15.10.201129.01.201213.08. 201126.02.2012
İç Anadolu15.10.201129.01.201213.08. 201126.02.2012
D.Anadolu15.10.201129.01.201213.08.201126.02.2012
D.Karadeniz15.10.201129.01.201213.08.201126.02.2012
B. Karadeniz15.10.201129.01.201213.08.201126.02.2012
G.D.Anadolu15.10.201129.01.201213.08.201126.02.2012
(2)Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.
(3)1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.
(4)Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.
(5)Atmacacılık sertifikası sahibi avcılar için serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu avlanma süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 05.08.2011-17.10.2011tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.
Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlama: 02 Eylül 2011- 31 Ekim 2011 tarihleri arasında her gün atmaca yakalanabilir. Ancak atmacayla avlanılması durumunda MAK’la belirlenen ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.


Tablo-2:Avlanma bölgelerine göre iller


Avlanma BölgesiAvlanma Bölgesi İçinde Kalan İller
D. Akdeniz BölgesiAdana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay
B. Akdeniz BölgesiAntalya, Isparta, Burdur, Denizli
Ege Bölgesiİzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
G. Doğu Anadolu BölgesiŞanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari
Marmara Bölgesiİstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
B. Karadeniz BölgesiBolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
D. Karadeniz BölgesiTrabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat
İç Anadolu BölgesiAnkara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir
D.Anadolu BölgesiErzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muşİl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler
MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.


Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları


1ADIYAMANSakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar
2ADANAÇakal
3AFYONKARAHİSARİl genelinde alakarga, tilki; Bolvadin, Hocalar, Çay İlçelerinde kınalı keklik
4AKSARAYTilki
5ANKARATilki, çakal
6ANTALYATilki, çakal
7ARDAHANTilki, çakal
8ARTVİNTilki, sansar
9BALIKESİRMarmara adası ilçesinde tüm keklik türleri.
10BARTINİl genelinde kaya güvercini, tüm keklik türleri, T.patka, kılkuyruk, karabaş patka, karaördek; Kurucaşile ilçesinde tavşan
11BİNGÖLYaban tavşanı, tilki, çakal
12ÇANAKKALEÇakal
13BİTLİSKılkuyruk, su çulluğu (bekasin)
14BOLUTüm keklik türleri
15BURDURÇakal
16BURSAKaratavuk
17ÇANKIRIİl genelinde tilki, çakal; Ilgaz ilçesinde kınalı keklik
18DENİZLİÇakal
19DÜZCEKeklik, yaban tavşan ve alakarga
20ESKİŞEHİRİl genelinde alakarga, tilki, sansar; Çifteler, Mahmudiye, İnönü, Günyüzü, Han, Mihalgazi, Seyitgazi İlçelerinde tüm keklik türleri
21GİRESUNÇakal, karatavuk
22ISP

Soma Toplumsal Dönüşüm Projesine destek olun!

0 yorum:

Yorum Gönder